Leveringsvoorwaarden - ProDyne
15632
page-template-default,page,page-id-15632,bridge-core-2.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-20.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive,elementor-default
 

Leveringsvoorwaarden

1.0 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ProDyne goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan cliënt levert.

1.2 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ProDyne en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door ProDyne mogelijk te maken zal cliënt ProDyne steeds tijdig alle door ProDyne nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

2.0 AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ProDyne afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij schriftelijk anders kenbaar gemaakt. Aan een door ProDyne afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door cliënt aan ProDyne kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door ProDyne te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen is ProDyne gehouden cliënt te informeren bij dreigende overschrijding van een afgegeven voorcalculatie of begroting.

2.2 Alle door ProDyne gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.3 Uitgebrachte offertes hebben een geldigheid van 14 dagen, tenzij anders overeen gekomen.

2.4 Aanbiedingen door ProDyne zijn vrijblijvend. Indien in de aanbieding een termijn is gesteld, strekt deze termijn er slechts toe de koper te binden. ProDyne kan haar aanbod nog binnen 2 dagen na ontvangt van de aanvaarding herroepen.

3.0 WIJZIGINGEN EN MEERWERK

3.1 Indien ProDyne op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van ProDyne. ProDyne is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

3.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal ProDyne cliënt desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.


4.0 LEVERINGEN

4.1 Alle door ProDyne te leveren goederen worden verzonden voor rekening koper, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij een goederenwaarde onder de 350,- euro heeft ProDyne het recht 12,- euro administratie kosten in rekening te brengen.

4.3 De levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd of reparatieduur kan de afnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling of opdracht.

4.4 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij ProDyne vinden, ProDyne tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ProDyne het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of door derden uit te laten voeren. ProDyne stelt van een dergelijk besluit koper in kennis.

4.5 De afnemer dient ProDyne in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en corrigeren.

4.6 Klachten laten de betalingsplicht van de koper onverlet.

4.7 Bij ter reparatie aangeboden goederen, waarvan blijkt, dat de reparatie niet door ProDyne kan worden uitgevoerd om welke reden dan ook, behoudt ProDyne zich het recht voor de kosten, welke voor vaststelling en het onderzoek noodzakelijk waren, in rekening te brengen. Zolang deze kosten niet zijn voldaan, blijft het goed onder beheer van ProDyne. Na een periode van 6 maanden is ProDyne vrij om het goed te vernietigen of te verkopen.

5.0 PROEFPLAATSINGEN

5.1 Proefplaatsingen zijn altijd voor een periode van 7 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u product niet wilt behouden dient u deze binnen 10 dagen retour zenden aan ProDyne te Utrecht.

5.2 Creditering zal plaats vinden wanneer u product tijdig, compleet in doos zonder schade retour zendt. Indien het in punt 5.1 gestelde niet is nagekomen heeft ProDyne het recht de proeflevering en/of eventuele kosten door te berekenen.


6.0 PRIJS & BETALING

6.1 Alle vermelde prijzen in offertes, orders e.d. zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen in euro’s te voldoen.

6.2 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop ProDyne de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door cliënt betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliënt binnen een door ProDyne te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

6.3 Indien de koper een aanbetaling heeft gedaan maar om wat voor reden dan ook van de koop afziet, wordt de aanbetaling niet gecrediteerd. Tenzij anders overeen gekomen.

6.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat ProDyne gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving bezwaar te maken voor de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Cliënt komt zodanig recht echter niet toe indien tussen partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

6.5 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan ProDyne de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Tevens heeft ProDyne te allen tijde het recht eventuele diensten en verbindingen buiten gebruik te stellen.

6.6 ProDyne is gerechtigd haar vorderingen op haar koper te verrekenen met de schulden die ProDyne aan die koper heeft, zelfs indien die de vorderingen op die koper niet opeisbaar zijn.

6.7 Indien cliënt bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.

6.8 ProDyne is wegens een buitengebruikstelling nimmer jegens cliënt aansprakelijk voor schade of kosten.

6.9 ProDyne zal, bij een buitengebruikstelling, slechts op schriftelijk verzoek van cliënt de dienstverlening hervatten. ProDyne kan hieraan voorwaarden verbinden en kan hiervoor her aansluitkosten in rekening brengen.

7.0 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BEZITLOOSPANDRECHT

7.1 Indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, is de koper verplicht ProDyne binnen 48 uur na het moment waarop deze aanspraak wordt gemaakt, schriftelijk op de hoogte te brengen van deze aanspra(a)k(en), bij gebreke waarvan de koper een boete verschuldigd is gelijk aan 10% van het nog onbetaald gebleven factuurbedrag van alle gezamenlijke nog onbetaalde leveranties.

7.2 ProDyne is gerechtigd, zonder enige ingebrekestelling, haar zaken terug te nemen, indien op de vervaldag niet volledig is betaald en de koper machtigt ProDyne, voor zover nodig, doormiddel van deze overeenkomst de ruimte, waar deze zaken opgeslagen zijn, ertoe te betreden.

7.3 Eigendomsrecht op alle hard- en software blijft aan ProDyne totdat alle openstaande vorderingen door opdrachtgever of derden aan ProDyne zijn voldaan.

8.0 ZEKERHEID

8.1 ProDyne heeft te aller tijde het recht van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn verplichting. Indien de koper weigert of nalaat de door ProDyne gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft ProDyne het recht bij schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Voor zover ProDyne zaken aan de koper geleverd had, is deze die binnen vijf dagen na de verklaring aan ProDyne terug te leveren. Voorts is hij verplicht alle schade, die ProDyne door zijn weigering of nalaten lijdt, aan ProDyne te vergoeden.

9.0 HOSTING

9.1 ProDyne zal de met cliënt overeengekomen hostingdiensten leveren.

9.2 Indien ProDyne op grond van de overeenkomst diensten voor cliënt verricht met betrekking tot een domeinnaam en, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal ProDyne een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan cliënt ter hand stellen.

9.3 ProDyne is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Cliënt staat er jegens ProDyne voor in dat hij gerechtigd deze te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Cliënt vrijwaart ProDyne voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van cliënt niet door ProDyne is geregistreerd.

10 DUUR EN EINDE OVEREENKOMST

10.1 De looptijd (duur) van de uitvoering van de overeenkomst vangt aan op het moment als bepaald in de overeenkomst dan wel, indien zulks eerder is, op het moment dat de diensten feitelijk kunnen worden geleverd.

10.2 Indien de overeenkomst of een afgenomen aansluiting door de cliënt voortijdig, dat wil zeggen  voor het einde van de initiële looptijd wordt opgezegd, dan is onverminderd de overige rechten van ProDyne – direct na de voortijdige opzegging een afkoopsom verschuldigd door de cliënt. Deze afkoopsom bestaat naast de openstaande gefactureerde bedragen uit: (i) honderd procent (100%) van het vaste terugkerende maandelijkse tarief voor de aansluiting, te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de overeenkomst of een aansluiting te vroeg is opgezegd en – indien van toepassing (ii) de maandelijkse variabele tarieven voor de aansluiting, voor de volledige initiële looptijd van de overeenkomst of desbetreffende aansluiting. Het deel van de afkoopsom dat betrekking heeft op de maandelijkse tarieven voor de aansluiting wordt bepaald door het gemiddelde maandelijkse volume dat over de aansluiting is gelopen en door ProDyne is gefactureerd gedurende de reeds verstreken periode te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de overeenkomst te vroeg is opgezegd.

10.3 ProDyne is bevoegd de overeenkomst per direct op te zeggen zonder gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding aan afnemer indien afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd, indien afnemer in staat van faillissement verkeert of indien ProDyne gegronde vrees heeft dat afnemer niet aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen.

11.0 SIP TRUNKS EN TELEFONIE

11.1 ProDyne stelt aan cliënt voor iedere aansluiting één of meer telefoonnummers ter beschikking, behoudens indien een telefoonnummer dat reeds bij cliënt in gebruik is door ProDyne als bruikbaar nummer wordt geaccepteerd.

11.2 Indien cliënt reeds één of meer telefoonnummers ter beschikking heeft, kan cliënt op de bij ProDyne gebruikelijke wijze een verzoek tot nummerbehoud indienen. ProDyne zal dit verzoek in ieder geval weigeren indien blijkt dat de overeenkomst met de vorige aanbieder van telecommunicatiediensten niet kan worden beëindigd dan wel indien deze vorige aanbieder medewerking aan het nummerbehoud onthoudt. ProDyne is gerechtigd een vergoeding voor het nummerbehoud in rekening te brengen bij cliënt.

11.3 ProDyne is gerechtigd om ten gevolge van wet- of regelgeving of om andere redenen die een nummerwijziging noodzakelijk maken telefoonnummers te wijzigen of in te trekken. ProDyne zal een nummerwijziging niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging schriftelijk aan cliënt bekend is gemaakt, tenzij een eerdere wijziging noodzakelijk is. ProDyne is wegens een nummerwijziging nimmer aansprakelijk.

11.4 Cliënt zal de telefoonnummers slechts gebruiken overeenkomstig de wet.

11.5 Cliënt kan bij het einde van de overeenkomst ProDyne schriftelijk verzoeken het gebruikte telefoonnummer mee te nemen naar een andere aanbieder van telecommunicatiediensten die met ProDyne afspraken heeft gemaakt omtrent nummerbehoud.

11.6 ProDyne is steeds gerechtigd om een ter beschikking gesteld telefoonnummer te wijzigen, bijvoorbeeld wegens verhuizing van cliënt naar een andere locatie.

11.7 ProDyne is gerechtigd één of meer aansluitingen – al dan niet tijdelijk – geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien cliënt dit verzoekt of indien cliënt één of meer van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt. Cliënt blijft gedurende de buitengebruikstelling de vaste (periodieke) kosten verschuldigd.

11.8 Buiten het bepaalde in het vorige artikellid is ProDyne steeds gerechtigd (mobiele) aansluitingen, om welke andere reden dan ook, tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. ProDyne zal indien mogelijk cliënt hiervan van te voren op de hoogte stellen en de duur redelijkerwijs beperken.

11.9 Cliënt is verplicht de eventuele simkaart en de verstrekte en zelf gekozen beveiligings- en toegangscodes zorgvuldig onder zich te houden en er voor in te staan dat de simkaart en/of codes niet in handen komen van een ongeautoriseerd persoon. Bij verlies van de simkaart of de beveiligings- en toegangscodes zal cliënt ProDyne hiervan met uiterste spoed schriftelijk op de hoogte stellen, waarna ProDyne op verzoek van cliënt de simkaart of trunk zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is buiten gebruik zal stellen. Cliënt is alle gemaakte kosten die verband houden met het gebruik van de simkaart of sip trunk verschuldigd tot en met het moment dat het verzoek tot buitengebruikstelling ProDyne heeft bereikt.

11.10 ProDyne is nimmer aansprakelijk voor eventuele kosten welke voort komen uit misbruik van simkaart of SIP trunks.

12.0 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

12.1 Op alle SLA overeenkomsten maakt het document “SLA omschrijving 2012” onderdeel uit van de overeenkomst.

12.2 SLA overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van tenminste 5 achtereenvolgende jaren ingaande op de dag van oplevering. Na het verstrijken van deze periode wordt deze overeenkomst vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens één jaar.

12.3 Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging per aangetekende brief tegen het einde van de vijfjarige periode of – daarna – tegen het einde van een aansluitende periode, in beide gevallen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

12.4 De vergoeding is exclusief B.T.W. en wordt per maand berekend, doch per jaar, vooraf gefactureerd. Jaarlijks heeft ProDyne het recht de vergoeding aan te passen waarbij wordt uitgegaan van de CBS-index voor loon en materiaalkosten per januari van dat jaar.

12.5 Afhankelijk van de SLA vorm worden uitbreidingen van het systeem, de vaste toestellen of randapparatuur automatisch opgenomen in deze overeenkomst tegen een meerprijs van 15% (systeem hardware en/of software) of 10% (overig) van de bruto verkoopprijs van de toegevoegde apparatuur. De meerkosten worden per direct in rekening gebracht. De oorspronkelijke duur van de overeenkomst wordt niet gewijzigd.

12.6 Responstijd: binnen maximaal 4 uur met betrekking tot systeemuitval en maximaal 8 uur met betrekking tot uitval van overige, in de apparatuur lijst opgenomen apparatuur, zal er een onderhoudsdeskundige de storing oppakken. Bij systeemuitval zal binnen 8 uur na de genoemde reactietijd gezorgd worden voor basisbereikbaarheid. Dit houdt in kunnen bellen en telefonisch bereikbaar zijn. De basis serviceperiode is de periode van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, waarop onderhoud naar aanleiding van een gemelde storing plaatsvindt. Bij de 24 uurs module geldt een 7 x 24 uurs serviceperiode (met betrekking tot de reactietijd bij systeemuitval).

12.7 Dekking SLA: Voorrij-, loon- en materiaalkosten zijn volledig gedekt vanaf de basis SLA. Buiten de basis serviceperiode wordt alleen service verleend wanneer de 24 uurs module is afgesloten of wanneer dit op nacalculatie plaats kan vinden.

12.8 ProDyne verbindt zich tijdens de duur van de overeenkomst, om op verzoek van de klant, éénmaal per jaar preventief onderhoud te plegen en het uitvoeren van correctief onderhoud voor zover dit het gevolg is van normale slijtage en / of van gebreken aan de apparatuur dan wel aan de installatie ervan. Eventueel vervangen onderdelen worden het eigendom van ProDyne. Software updates van de communicatieserver worden kosteloos aangeleverd, de implementatie geschiedt op uurtarief. Hardware upgrades zijn niet kosteloos, de software behorende bij deze upgrade wel.

12.9 ProDyne is gerechtigd een dwingend advies uit te brengen om een update of upgrade te laten installeren dan wel aan te schaffen indien naar de mening van ProDyne de service ondersteuning op de verouderde versie niet meer voldoende uitgevoerd kan worden.

12.10 Het is ProDyne gerechtigd na overleg met de klant een voorziening aan de apparatuur aan te brengen waarmee het mogelijk is om op afstand diagnoses te stellen en bepaalde storingen op te heffen.

13.0 GARANTIE

13.1 ProDyne geeft op alle gekochte hardware in principe een omruilgarantie van acht dagen. Deze is echter alleen van toepassing indien het produkt compleet, in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking zonder gebruikssporen wordt aangeleverd bij ProDyne vergezeld van de aankoopfactuur.

13.2 ProDyne neemt binnen de omruiltermijn van 8 dagen de gekochte goederen in tegen 80% van het factuurbedrag of verstrekt een tegoedbon voor het volledige factuurbedrag. Tevens wordt bij beide opties 12,- euro in rekening gebracht voor gemaakte kosten.

13.3 De garantie omvat onderdelen en arbeidsloon, tenzij op de factuur of order anders is vermeld. Vrachtkosten voor heen- en retourzending zijn voor rekening van de koper.

13.4 Indien de koper gedurende de garantietermijn, herstelling of veranderingen aan het geleverde verricht of laat verrichten door derden of indien de koper aan enige betalingsverplichtingen jegens ProDyne niet voldoet vervalt genoemde garantieverplichting.

13.5 In geval van een garantieclaim dient het product altijd compleet, in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking zonder gebruikssporen wordt aangeleverd bij ProDyne vergezeld van de aankoopfactuur.

13.6 Voor inmiddels op, met name vaste datadragers geïnstalleerde programma’s en opgeslagen data neemt ProDyne geen verantwoording.

13.7 Voor schade of enig ander nadeel ontstaan door onjuist of nalatig gebruik aanvaardt ProDyne geen aansprakelijkheid.

13.8 ProDyne behoudt zich voor het recht voor ter reparatie aangeboden goederen te vervangen door nieuwe, gelijkwaardige goederen in plaats van te repareren. Het installeren van programma’s en het overnemen van data op vervangbare datadragers behoort niet tot de vervanging.

13.9 Bij zelfbouw onderdelen wordt uitsluitend garantie gegeven indien sprake is van aangetoonde deskundigheid.

13.10 ProDyne garantieverplichting beperkt zich tot productverbetering of vervanging en bestaat uit dezelfde garantie als voor de oorspronkelijke levering of inspanning en wel tot afloop van de oorspronkelijke geldende fabrieksgarantietermijn.

14.0 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De aansprakelijkheid van ProDyne is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen, tenzij opzet of grove schuld van medewerkers van ProDyne aantoonbaar is. In dat geval dient koper tevens zijn geleden schade zonodig door een expertise aan te tonen. De wettelijke aansprakelijkheid is hier van toepassing.

14.2 De aansprakelijkheid van ProDyne voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan ProDyne voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan ProDyne voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ProDyne wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

14.3 Voor verlies van data/software tijdens reparatie c.q. onderhoud, kan ProDyne niet aansprakelijk worden gesteld.

15.0 TEKORTKOMINGEN IN GOEDEREN EN DIENSTEN

15.1 Indien een geleverd goed een tekortkoming vertoont, heeft de koper recht op kosteloos herstel door ProDyne, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De tekortkoming is het gevolg van een aan ProDyne toe te rekenen oorzaak.
  • De tekortkoming is aan het licht getreden binnen twee maanden bij betreffende gebruikte artikelen en binnen 12 maanden bij betreffende nieuwe artikelen na de afgifte van het artikel.
  • De tekortkoming is binnen 2 weken nadat deze redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan ProDyne medegedeeld.
  • Eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte dienst, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door ProDyne of met voorafgaande
    schriftelijke toestemming van ProDyne.
  • Het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van ProDyne.
  • Nakoming is niet blijvend mogelijk.

15.2 ProDyne heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te hestellen. Bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van ProDyne.

15.3 Indien een geleverde dienst een tekortkoming vertoont (na de mededeling dat een dienst correct is verricht en akkoord bevonden is door de opdrachtgever), heeft koper heeft alleen recht op kosteloos herstel door ProDyne, indien dit schriftelijk is overeengekomen.

16.0 OVERMACHT

16.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van ProDyne, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan ProDyne zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door cliënt aan ProDyne is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

16.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16.3 ProDyne staat er niet voor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend. ProDyne kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door ProDyne gehoste diensten te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

17.0 RECLAMATIES OF KLACHTEN

17.1 Reclames met betrekking tot aantallen zichtbare en eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen acht dagen na levering van de zaak schriftelijk bij ProDyne worden ingediend.

17.2 Reclames m.b.t. niet eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken moeten binnen acht dagen na het ontdekken van het gebrek, in ieder geval binnen de fabrieksgarantietermijn bij ProDyne schriftelijk worden ingediend.

17.3 De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven genoemde garantie termijn heeft gereclameerd en/of hij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

17.4 Bij de koper bewezen gegronde reclame, kan ProDyne naar haar keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft, vervangen of aan de koper vergoeden. Andere aanspraken, in het bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

17.5 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper opschorten.

18.0 GESCHILLEN

18.1 De overeenkomsten tussen ProDyne en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

18.2 Geschillen welke tussen ProDyne en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen ProDyne en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

18.3 Uitsluitend indien ProDyne en/of cliënt voor de beslechting van geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, nog geen arbitrale procedure bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig heeft of hebben gemaakt overeenkomstig het Arbitragereglement van deze stichting, is elk der partijen gerechtigd, doch niet verplicht, om in afwijking van het bepaalde in voorgaand artikel, de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank, Sector Kanton indien de zaak betrekking heeft op een geschil dat volgens de wettelijke bevoegdheidsregels behoort tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton. Indien de zaak met inachtneming van de vorige volzin door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de Rechtbank, Sector Kanton aanhangig is gemaakt, is de Rechtbank Sector Kanton bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

18.4 Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in voorgaand artikel aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICT-Mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, ten einde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.eu).